Friday, February 17, 2012

پاسخ به يك فعال كرد در باره قتل عام تركها توسط ارامنه

مئهران باهارليآقاي دكتر گلمراد مرادي، از فعالين كرد ايراني سالها پيش در رابطه با چند نوشته اينجانب در باره قتل عام تركها در تركيه، جمهوري آزربايجان و آزربايجان جنوبي- ايران توسط نيروهاي مسيحي آسوري-ارمني به سالهاي جنگ جهاني اول، در اي مئيل كوتاهي چنين پرسيده بود: "هموطن گرامي آقاي مهران بهاري، آيا واقعا شما در قلب، (به) اين تاريخنگاري خودتان هم باور داريد كه ارمنيان تركها را كشته اند؟"

نوشته زير، پاسخ من به آن اي مئيل بود:


آقاي گرامي دكتر گلمراد مرادي

سلام

١- تفسير و تعبير وقايع تاريخي غير از داده هاى تاريخ است. من تاريخ را تفسير نمي كنم٬ داده هاي مسكوت گذارده شده تاريخي را ياد آوري مي كنم.

٢- اينكه يهوديان در آلمان نازي نسل كشي شده اند٬ دليل بر آن نمي شود كه بخشي از آنچه دولت اسرائيل بر فلسطينيان مي كند را - كه مي توان آنرا استعمار، نسل كشي٬ بنيادگرائي و راسيسم ناميد- موجه ببينيم يا سرپوشي كنيم.

٣- اين درست است كه جامعه ارمني شرق عثماني٬ كشتار و حتي از تركيه ريشه كن گرديده است٬ اما اين واقعيت باعث نمي شود كشتار مسلمانان آناتولي – از ترك٬ كرد، عرب- و حتي يهودي در آن سالها توسط نظاميان و شبه نظاميان راسيست و بنيادگراي ارمني با كمك دولتهاي امپرياليستي وقت (روسيه٬ فرانسه٬ بريتانيا٬ ايتاليا، يونان،.....) و يا اخراج صدها هزار تن ترك ساكن خود ارمنستان و ايروان توسط ارمنيان را ناديده بگيريم يا موجه بشماريم.

٤- ارمنيان٬ مانند يهوديان كه قرباني قتل عام بوده اند٬ نه تنها از تجربه تلخ وقايع سالهاي جنگ جهاني اول درس نگرفته اند٬ بلكه خود دوباره در همان سالها در قتل عام تركهاي آزربايجان جنوبي (اورميه٬ سلماس٬ سولدوز٬ مرند٬ .....) دست داشته اند و باز هم در آخر قرن بيستم در خوجالي٬ كلبجر و ..... و ديگر نقاط جمهوري آزربايجان مرتكب قتل عام٬ باز هم با حمايت دولتهاي امپرياليستي روسيه٬ فرانسه و..... و باز هم براي بدست آوردن خاك و با ذهنيت صليبي- بنيادگرايانه و برتري خواهانه و توسعه طلبانه شده اند.

٥- بنيادگرائي مسلمان بد است ولي بنيادگرائي مسيحي خوب است؟ نژادپرستي تركي بد است، اما نژادپرستي ارمني خوب است؟ جابجا كردن ارامنه در عثماني بد است، ولي اخراج كردن و پاكسازي تركهاي بومي از ارمنستان و ايروان٬ حتي از مناطق ترك نشين در خاك جمهوري آزربايجان (شوشا٬......) توسط ارمنيها خوب است؟ قتل عام ارمني بد است، اما قتل عام ترك در جمهوري آزربايجان و ايران و شرق تركيه بدست ارمني خوب است؟

نه آقاي عزيز!٬ با استاندارد دوگانه فقط راه قتل عامهاي تازه هموار ميشود. تاريخ را نبايد تك طرفي گفت. اگر با آنچه كه بر سر ارمنيان در عثماني آمده است همدردي مي كنيم٬ بايد با صدها هزار تن ترك شرق تركيه٬ شمال غرب ايران و آزربايجان كه بدست ارمني-روسها قتل عام شده اند نيز همدردي كنيم و به رنج آنها اعتراف كرده احترام بگذاريم.

٦- كردهاي تركيه و ايران نبايد فراموش كنند كه آنها هم معروض به قتل عام توسط ارمنيها بوده اند، هم در صف عثمانيها ارمني ها را قتل عام كرده اند و هم ارمنيها بر مناطق كردنشين تركيه (وان٬....) ادعاي ارضي دارند.

٧- مساله ارمني از طرف دولتهاي اروپائي مانند روسيه و فرانسه به دلايل زياد از جمله ذهنيت صليبي- مسيحي؛ اشتراك خود اين دولتها در كشتار مسلمانان و تركان عثماني٬ قفقاز و آزربايجان ايران؛ كينه هاي ديرين و رقابتهاي تاريخي با تركان٬..... يك طرفه گفته مي شود.

٨- دولتهاي مسيحي-اروپائي در تقبيح قتل عام ارمني صميمي نيستند. چرا كه هرگز قتل عامهاي تركها به دست ارمنيان در همان سالها را تقبيح نكرده اند.

٩- دولتهاي مسيحي اروپائي، اين موضوع را تنها به عنوان وسيله اي براي جلوگيري از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و اعمال فشار بر وي و جمهوري آزربايجان به منظور گرفتن امتيازهاي سياسي و از جمله راضي نمودن جمهوري آزربايجان به الحاق منطقه قاراباغ به جمهوري ارمنستان مطرح مي كنند.

١٠- كردهاي تركيه نبايد فريب اين بازي مسيحي-ارمني را بخورند. زيرا بر خلاف ارمنستان٬ عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و دمكراتيزاسيون اين كشور٬ به نفع كردها؛ و سياست ارمنيها در مانع تراشي براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به ضرر كردهاست.

١١- منافع كردها و ديگر ملل ساكن در ايران تماما با منافع ارمنيها در ايران متضاد است. زيرا دولت ارمنستان و ارامنه ايران هميشه متحد دولت مركزي فارس و توتاليتر ايران و پان ايرانيستها بوده و هستند و دشمن سرسخت دمكراتيزاسيون و فدراليسم در ايران. دولت ارمنستان خود يك دولت بنيادگراست و هميشه مايل به وجود يك دولت مركزي و قوي فارس٬ و ترجيحا بنيادگراي شيعي در ايران است. امروز نيز در منطقه دولت بنيادگراي شيعي فارس جمهوري اسلامي داراي دو متحد منطقه اي است: سوريه و ارمنستان.

١٢- حمايت دولت ايران از ارمنيها صادقانه نيست و اين سياست را تنها براي جلوگيري از رشد شعور ملي در ميان تركان ايران تعقيب مي كند. در حاليكه رشد شعور ملي ملل ساكن در ايران و در راس آنها خلق ترك همسو با منافع ملي كردهاست.]

١٣- به صرف اينكه كردهاي تركيه با دولت اين كشور در مجادله اند٬ نمي توان دشمنان تركيه (يعني ارمنستان) را دوست خود فرض كرد. كردها در ايران، تركيه، عراق و سوريه همسايه و هم سرنوشت ملت ترك اند. پيروي آنها از اصل "دشمن دشمن من٬ دوست من است" باعث گمراهي كردها در باره مساله ارمني٬ يارگيري نادرست و يك طرفه ديدن تاريخ توسط آنها و متحمل گرديدن باختهاي اصولي كردها در روندهاي متحول آينده منطقه خواهد شد.

با سلام دوباره

مئهران باهارلي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home