Sunday, March 29, 2009

بیانیه کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان درمورد نصب مولوی کرددر تیکان تپه

يئيگون(جمعه) ۷ فروردين ۱٣٨٨ - ۲۷ مارس ۲۰۰۹

تشكيل كشوری تحت عنوان كردستان در همسايگي ما ، طي سالههاي گذشته بعضي از عناصر داخلي را نيز قلقلك داده است و اينان نيز به اين توهم افتاده اند كه مي توانند دامنه آتش فرو افتاده در دامان عراق را فراتر از مرزهاي عراق بكشانند و نقشه خيالي كردستان بزرگ را در جغرافياي سياسي منطقه حكاكي كنند كه در اين راستا از هم اكنون زمزمه هاي شومي از گوشه كنار كشور بلند شده است .در كشاكش اين بحران آنچه بيش از همه بويژه براي ما آذربايجانيها شايان توجه مي باشد و ما را به هوشياري فرا مي خواند ، گنجانده شدن سرزمين آبا و اجدادي ما يعني آذربايجان در داخل نقشه كردستان بزرگ مي باشد و جالبتر از همه اينكه شهر اروميه در اين نقشه پايتخت كردستان بزرگ انگاشته شده است .

در اين راه پشتوانه خوبي براي چنين اعمال سياسي فراهم مي كند ، ايجاد زمينه مساعد براي در دست گرفتن اقتصاد منطقه مي باشد كه اين هم به سهولت هر چه تمام با « قاچاق » فراهم شده است . تا در ازاي پرداخت پول هنگفت بادآورده هر كسي را به اين وسوسه بيندازند كه حتي كاشانه خود را يعني وطن خود را با وسايل و لوازم آن دو دستي تقديم حضرات نمايند و اين البته پرده اول نمايشي تكراري در اين سرزمين است ؛ چه اين نمايش چندين دهه پيشتر در فلسطين و قره باغ به روي صحنه رفته است . و سناريوي پرده دوم اين نمايش در وقت مقتضي خود بسان صهيونيست ها و داشناك ها با خون و آتش در صحنه اي به ابعاد آذربايجان به نمايش در خواهد آمد .

این نمایش ها هر روز تکرار می شود که این بار با نصب تندیس مولوی کرد در تیکان تپه می خواهند به اعمال شوم خود اعتراف نمایند .

بنابراین کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان به عنوان بخشی از فعالان جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن محکوم نمودن این حرکت مرموزانه خواستار عذر خواهی مسئولین این امر از ملت آذربایجان می باشد.

کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان

فروردین 88

0 Comments:

Post a Comment

<< Home