Sunday, March 01, 2009

! خدابنده و زنجان هم کوردستانی میشود

محاصره اذربایجان تنگ تر میشود؛
! خدابنده و زنجان هم کوردستانی میشود

آیدین گوربولاغ


بیزیم سولدوز: شاید زمانیکه اسماعیل سیمیتقو با دار و دسته جنایتکار و راهزنان بی رحم خود سویوق بولاغ را به اشغال در اورد و مردم تورک شهر را قتل و عام و یا اخراج نمود هر گز تصور نمی کرد پس از چند دهه این شهر در رویای تروریسم کورد به پایتخت! کوردستان تبدیل گردد.

شاید زمانیکه محمد رضا شاه در دهه ۴۰ دستور ساخت مجتمع بزرگ مسکونی(اپارتمانهای ورودی شهراز سمت سولدوز) برای اقامت کوردهای شورشی ملا بارزانی در ارومیه را صادر نمود هرگز فکر نمیکرد که این شهر پس از چهل سال در نقشه های زیاده طلبانه تروریستهای کورد به قلب کوردستان! تبدیل شود.

شاید زمانیکه پس از شکست حمله بیست هزار سفیر مرگ به مردم بیگناه و بی سلاح سولدوز بدستور قاسملوی ددمنش و فرار رذیلانه انها ، او هرگز تصور نمیکرد که کار نیمه تمام او با موج سوم ورود کوردهای مهاجر به اذربایجان و پس از حمله امریکا به عراق و انجام عملیات انفال توسط ارتش صدام و میهمان نوازی مردم انسان دوست تورک سولدوز و پذیرایی از اوارگان کورد در منازل شخصی ، تکمیل و سولدوز به سندوس و سندوس به دروازه کوردستان تبدیل خواهد گردید.

...و امروز شاید برای مردم زنجان و خدابنده تصور اینکه چند سال دیگر همین مهاجرین کورد عراقی که با اغوش باز پذیرایشان گشته اند با پشتوانه فرهنگی و سیاسی در تکثیر و تولید مثل ، مدعی سرزمین ابا و اجدادی انها خواهند بود و انجام عملیات تروریستی چند روز گذشته در این منطقه توسط پژاک زنگ خطر را به صدا در اورده است.

در این میان انچه باعث تاسف و تاثر و نگرانیست حمایت تاریخی حاکمیت از اسکان کوردها در بعضی از مناطق اذربایجان است .

این سیاست کثیف همانگونه که عنوان شد از زمان محمدرضا شاه اغاز و تا امروز ادامه داشته است.

به زعم شوینیسم پارس با اسکان عشایر کورد در غرب اذربایجان ، میان تورکیه و سایر مناطق و کشورهای تورکزبان دیوار حائل ایجاد خواهد شد. اما برای تکمیل پروسه تنگ تر کردن حلقه محاصره اذربایجان ، بایستی فشار از جنوب و شرق نیز افزایش یابد و در همین راستا استانزایی در مناطق تاریخی اذربایجان و اسکان کوردها در ان در راس برنامه های حاکمیت قرار گرفته است.

اخرین برنامه حاکمیت در این راستا که خبر ان به بیرون درز نموده ، مشروعیت بخشی به حضور مهاجران کورد در زنجان و خدابنده است.در بخشنامه ای که وزارت اموزش و پرورش صادر کرد با وجود ممنوعیت اسکان مهاجران کورد در استان کوردستان به واحدهای خود دستور داده تا از دانش اموزان و محصلان کورد عراقی در این شهرها ثبت نام نمایند.

در بخشنامه ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در ایران، مناطق ممنوعه اسکان و اقامت اتباع خارجی به خصوص افغانی و عراقی مشخص شده است.

براساس این بخشنامه اقامت اتباع افغان و عراقی در استان کردستان بطور کلی ممنوع است اما اتباع عراقی مجازند در شهرهای زنجان و خدابنده اقامت کنند.

گرچه در حال حاضر اقامت اتباع کورد عراقی در این مناطق خطر بالقوه تلقی نمیگردد اما با نیم نگاهی به گذشته فعالیت تروریسم کورد به سادگی میتوان درک نمود که در دایره وحدت تروریسم و روشنفکر مریض الحال کورد در دراز مدت ادعاهای امروز نسبت به غرب اذربایجان در باره شرق و جنوب ان نیز قابل تکرار است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home