Tuesday, May 20, 2008

انتشار نشریه بولود توسط دانشجویان دانشگاه مهاباد پس از کش و قوس های فراوانانتشار نشریه بولود توسط دانشجویان دانشگاه مهاباد پس از کش و قوس های فراوان

هارای:پس از کش و قوس های فراوان و پی گیری مستمر دانشجویان دانشگاه مهاباد نشریه بولود اجازه انتشار یافت . لازم به توضیح است که شماره هشتم نشریه بولود که بعد ازوقفه ای 17 ماهه انتشار یافته بود تنها بعد از یک ساعت از شروع به توزیع آن توسط مآموران حراست دانشگاه جمع آوری شده بود. ولی دانشجویان هویت طلب با اراده ای اهنین موفق شدند نظر ریاست دانشگاه را جلب کنند و انتشار این نشریه در استانه ۱ خرداد از سر گرفته شد.

در این شماره می خوانیم:

-چالش دموکراسی

-مسئله زن و مسئله ملی

-ناسیونالیسم ایران و تضاد با هویت اذربایجان

-جهانی شدن و اذربایجان

-...

و ده ها مطلب خواندنی از نویسندگان و شاعران بنام اذربایجان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home