Monday, January 22, 2007

حمایت اکراد افراطی از طرح تجزیه آذربایجان

حمایت اکراد افراطی از طرح تجزیه آذربایجان مردم مظلوم آذربایجان در حالی مشغول مقاومت وتحمل فشارهای اقدامات فاشیستی جمهوری اسلامی در جنبه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی هستند که این رژیم وسازمان های تروریستی اکراد دریک اقدام مشترک مشغول محیا کردن زمینه های تبدیل آذربایجان غربی به «قره باغی »دیگر بوده و در این زمینه از هیچ اقدامی روی گردان نمی باشند.

به دنبال فاش شدن طرح استعماری رژیم نژاد پرست جمهوری اسلامی برای تکه تکه کردن آذربایجان اکراد افراطی ایران نیز از این برنامه حمایت کردند. اکراد رادیکال وسازمان های ترویستی آنها از جمله پژاک ،کوموله،حزب دمکرات کردستان که این طرح تحریک آمیز را مطابق خواسته های گستاخانه خود تشخیص داده اند به لزوم عملی شدن این طرح ونیز جدا کردن قسمتهای دیگری از آذربایجان به نفع کردستان بزرگ تاکید کردند.

این در حالی است که اکراد خشونت گرا هم اکنون نیز برای تغییر بافت جمعیتی قسمت غرب آذربایجان به صورت بسیار سازمان یافته وباکمک های مالی وتسلیحاتی بنیادهای تروریسم بین المللی ونیز گروههای قاچاقچی خود اقدام کرده ودر صدد هستند تا10 سال آینده ترکیب جمعیتی کل آذربایجان غربی را به نفع کردهاوبرای ایجاد کردستان خیالی بزرگ تغییر دهند .

بنا به گزارش ساکنان این مناطق اکراد به روشهای مختلف وعمدتاً غیر انسانی نسبت به آزارواذیت مردم شهرهای مختلف از جمله ارومیه،سولدوز خوی،سلماس،ماکو،قوشاچای،سائین قلعه اقدام وآنها رابه کوچ اجباری ازاین مناطق پرنعمت وادار می کنند.چنانکه در این راستا با پخش اعلامیه ها وتهدیدنامه های مختلف در سطح شهر به تهدید وارعاب ساکنان این مناطق اقدام کرده وآنها را به ترک املاک وخانه های خود وواگذار کردن آنها به خریداران کرد وادار می کنند.
این در حالی است که اکراد بنیاد گرا برای جامۀ عمل پوشاندن به طرحهای رویای خود اقدم به خرید منازل مردم به دو برابر یا بیشتر قیمت معمول آن کرده و در صورت عدم موافقت مالکین،از روشهای تروریستی ووحشت اندازانه استفاده می کنند.

این اتفاقات در حالی در رخ دادن است که مسئولان محلی رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای ایجاد امنیت جانی وروانی مردم ونیز جلوگیری از این اقدامات مشکوک وهدایت شده انجام نداده،ودرحقیقت در یک عمل حساب شده به این قبیل تحریکات دامن می زنند که نمونه این را،می توان اسکان اجباری قبایل وعشایر بدوی اکراد که عمدتاً از راه قاچاق زندگی می کنند در مناطق مختلف غرب آذربایجان بویژه در مرز ایران و ترکیه ونیزحمایت از آنها برای کوچ به مناطق ترک زبان دانسته وطرح منطقه بندی بزرگ رژیم را نیز می توان در این راستا مطالعه وارزیابی کرد.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی در طرحی که به متولی گری وزارت کشور به همراهی وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران،وزارت امور خارجه وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی در دست بررسی وتدوین دارد.قراراست ایران را به 9تا11 منطقه بزرگ اداری-قومی تقسیم کرده و در این طرح که به منظور جلوگیری از افزایش احساسات هویت طلبانه اقوام غیرفارس انجام می گیرد ضمن گنجاندن یک قومیت ویژه در چند منطقه جدا ازهم ارتباط فرهنگی واجتماعی آنها را بطور کلی ازهم جدا کرده ونیزفرهنگهای ملی اقوام غیرفارس راباقراردادن در یک فضای متضاد وغیرمرتبط به شدت ضعیف نماید،بطوری که در این طرح برای مثال استان آذربایجان غربی را بااستانهای کردستان و کرمانشاه در یک منطقه قرارداده ودیگر قسمتهای آذربایجان را نیز از هم جدا در نظر گرفته اند.

در این راستا گزارشهای غیر رسمی نیز نشان می دهد فراکسیون اکراد مجلس جمهوری اسلامی و اعضای کرد شوراهای شهرهای یاد شده در یک طرح مشترک ضمن حمایت از این طرح (قرار دادن آذربایجان غربی در منطقه کردستان وکرمانشاه)خواستار تغییرنام آذربایجان غربی به«مکریان» ونیز واگذاری قسمتهایی از استان آذربایجان شرقی به این منطقه شده اند.

لازم به ذکر است که اعضای این فراکسیون در حال حاضر مشغول رایزنیهای گسترده ووسیع دراین زمینه بامسئولان رژیم به خصوص رئیس جمهورگروگانگیر نظام جمهوری اسلامی احمدی نژاد هستند .

مردم مظلوم آذربایجان در حالی مشغول مقاومت وتحمل فشارهای اقدامات فاشیستی جمهوری اسلامی در جنبه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی هستند که این رژیم وسازمان های تروریستی اکراد دریک اقدام مشترک مشغول محیا کردن زمینه های تبدیل آذربایجان غربی به «قره باغی »دیگر بوده و در این زمینه از هیچ اقدامی روی گردان نمی باشند.

www.azsav.com

احمدرسولی-خبرنگار سازمان خبرنگاران بدون مرز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home