Thursday, June 01, 2006رویدادهای آذربایجان ، جمهوری اسلامی و کردها

سایت روژهلات – بوکان
ترجمه‌ از کردی: رنسانس

بیش از یکهفته‌ است که‌ قیام توده‌ای خلق آذربایجان ایران موجب زلزله‌ای در صحنه‌ی سیاسی ایران شده‌ است ودست اندرکاران جمهوری اسلامی در برابر خواسته‌های مردم آذربایجان مجبور به‌ نوعی عقب نشینی گشته‌اند ، در همان حال با نیروی نظامی با مردم بی دفاع روبرو شده‌اند و در برخی از شهرها مانند اردبیل، نقده‌، مشکین شهر و تبریز آنهارا به‌ گلوله‌ بسته‌اند. تعداد مقتولین، زخمی ها و افراد دستگیر شده‌ رو به‌ افزایش است بدون آنکه‌ فشار قیام مردم کاهش یابد. ایران با یک بحران سیاسی روبرو شده‌ است !
نیروی عمده‌ی این قیام ، جوانان و بویژه‌ دانشجویان دانشگاههاو مدارس عالی هستند، اما بازاریان ، کسبه‌ ، کارمندان و دیگر توده‌های خلق آذربایجان از آنان پشتیبانی میکنند و گفته‌ میشود که‌ آذربایجانیان درون نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله‌ سپاه پاسداران ، از رودروئی با مردم می پرهیزند و قیام کنند‌گان میگویند که‌ رژیم از نقاط دیگر ایران نیروی سرکوبگر به‌ آذربایجان گسیل داشته‌است تا بتواند سرکوب تظاهرکنندگان را به‌ نحوه‌ موثرتری انجام دهد.
خواست قیام کنندگان مانند ترکیب خودشان یک دست و یک نوع نیست. از حقوق فرهنگی گرفته‌ تا ایجاد حکومت فدرال و حکومت مستقل ملی از سوی گروه‌ها و توده‌های مختلف مردم مطرح شده‌ است .
محرک و در واقع سازمان ده‌ قیام تاکنون عبارت بوده‌ از تلویزیون " گوناز تیڤی" که‌ ازایالات متحده‌ آمریکا برنامه‌های خود را پخش میکند. اداره‌کنندگان این تلویزیون دو نفر از اهالی اردبیل و نقده‌ هستند – که‌ طرفدار استقلال جنوب آذربایجان و یکی شدن با آذربایجان شمالی هستند و به‌ پروپاگاند پان ترکی میپردازند.این تلویزیون رابطه‌ی نزدیکی با مردم آذربایجان دارد و همه‌ی برنامه‌های خودرا به‌ امور این قیام اختصاص داده‌ است. اخبار قیام را منتشر میکند، اعلامیه‌های مبارزین داخل را به‌ اطلاع توده‌های مردم میرساند ، شعارها را تعیین میکند و بطور کلی در سازماندهی کارها نقش یک حزب و سازمان سیاسی یا یک قرارگاه نظامی را ایفاء مینماید.متاسفانه‌ دیدگاه پان ترکیستی گردانندگان این تلویزیون موجب چشم پوشی از واقعیت زندگی روزانه‌ی منطقه‌ شده‌است ،و تبلیغ برای ایده‌ئولوژی وارداتی تورانی ، که‌ با طبیعت و سرشت زندگی در این منطقه‌ی پیچیده‌ ناساز است.آنها، تقسیم جغرافیائی ایران به‌ استانها را مبنای این موضع خود قرار داده‌ و مدعی هستند همه‌ی استان آذربایجان غربی فقط خاک آذربایجانیان است و آنهای دیگر کردها، ارمنی ها و آشوریها مهمانان موقتی این خاک هستند و هرگاه آنها بخواهند باید این خاک را ترک کنند و بروند! در راستای تثبیت چنین موضعی است که‌ مدتی است به‌ گردآوری امضاء مشغولند و میخواهند بعداز جمع آوری 500 هزار امضاء ، طومار شکایت خود از کردها را ، در اختیار سازمان ملل متحد بگذارند. چندی است که‌ سیاست رودرروئی این تلویزیون با خلق کرد به‌ علت رویدادهای تندوتیز داخل ایران راکد شده‌ است و همه‌ی توان خود را صرف همآهنگی امور قیام در داخل شهرهای ایران کرده‌ است.

علیرغم موضعگیری غلط و نادرست برخی محافل ، در چنین شرایطی که‌ مبارزات حق طلبانه‌ی مردم آذربایجان ایران هرروز توسعه‌ی بیشتری پیدا میکند و بعداز شکست جمهوری خلق آذربایجان ایران تا به‌ امروز هیچگاه‌ به‌ خواستی توده‌ای تبدیل نشده‌ است ، وظیفه‌ی مبارزان خلق کرد در برابر این شرایط جدید در منطقه‌ چیست ؟

به‌ اعتقاد ما ، شخصیتها، سازمانها و احزاب سیاسی کرد بایددر مسیر کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خلق آذربایجان از مبارزات آنان پشتیبانی نمایند و این پشتیبانی را تا سطح حق تعیین سرنوشت ارتقاء دهند.
خلق کرد مدت 27 سال به‌ تنهائی ، خواستار حقوق خویش بوده‌ وهیچگاه‌ از هیچ نوع پشتیبانی خلق آذربایجان برخوردار نشده‌ است ، اما در تمام این مدت و در طول سالهای سلطه‌ی رژیم پیشین نیز هر زمان بدست آوردن خواستی را برای خود مطرح کرده‌ باشد ، خواهان همان حقوق برای دیگر خلقهای ایران – از جمله‌ خلق آذربایجان بوده‌ است. . اکنون نیز که‌ قیام خلق آذربایجان شرایط مناسبی برای احقاق این حقوق فراهم آورده‌ است میباید چون گذشته‌ بر روی خواستهای ملی خودمان پافشاری کنیم و همان خواستهائی را که‌ برای خودمان میخواهیم برای دیگر خلقهای ساکن فلات ایران – از جمله‌ خلق آذربایجان بخواهیم.
لازم است به‌ گونه‌ای مدنی تمام فشارهای خود را بر روی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی متمرکز کنیم تا از کشتار و ایذاء آزادیخواهان آذربایجان دست بردارد و به‌ جای شیوه‌ی وحشیانه‌ی سرکوب و ضرب و شتم و اعمال نظامی ، به‌ خواستهای مشروع آنان گوش فرا دهد. خواستهائی که‌ 27 سال است از طرف خلق کرد مطرح شده‌اند و تنها باتانک و توپ و طیاره‌ به‌ آنان پاسخ داده‌ شده‌ است.
در همانحال لازم است با خلق آذربایجان و نمایندگان راستینش دیالوگ بوجود آوریم و سعی کنیم جدانگری و مواضع متضاد را از طریق دمکراتیک و مدرن و به‌ دور از خشونت حل و فصل نمائیم.
لازم است به‌ خلق آذربایجان که‌ از نظر سیاسی و سازمانی تجربه‌ی کمتری از ما دارند کمک کنیم تا شرایطی بوجود آورند که‌ آنها و ما و دیگر خلقهای ساکن ایران همه‌ باهم در مسیر همسرنوشتی به‌ مبارزه‌ای مشترک بپردازیم و نیروی همگی مان را بر مبارزه‌ علیه‌ رژیم شونیستی ایران متمرکز سازیم که‌ سیاستهایش در رابطه‌ با ملل غیر فارس ایران هیچ تفاوتی با رژیم پهلوی ندارد و در سایه‌ی سلطه‌ ی آنان خلق کرد و خلق آذربایجان و دیگر خلقهای ایران با عقب ماندگی اقتصادی ، تحقیر و اهانت فرهنگی و محرومیت سیاسی روبرو گشته‌اند.
لازم است به‌ خلق آذربایجان کمک کنیم تا رهبری جنبششان را به‌ دست کسان و سازمانهای سیاسی ای بسپارند که‌ بر موزائیک اتنیکی منطقه‌ وقوف دارند و دچار توهم و خیالپردازی نمیشوند. کردها چشم طمع به‌ خاک هیچکس ندوخته‌اند و در همانحال نمیتوانند بپذیرند در خاکی که‌ در طول قرنها و سالها مسکن زندگی آباء و اجداشان بوده‌ است ، مهمان خلقی به‌ حساب آیند که‌- اگر فاکتهای تاریخی تحریف نشوند ، بسیار دیرتر از آنها به‌ منطقه‌ آمده‌اند. خونریزی ، ویرانی و دربدری راه چاره‌ حل و فصل مواضع متفاوت نیستند.
در عین حال لازم است این نکته‌ را نیز فراموش نکنیم که‌ امکان اجرای سناریوهای گوناگون بر اساس توافقات سیاسی به‌ زیان ملت کرد منتفی نیست. باید هوشیاری سیاسی و ملی خود را برای روبرو شدن با پیشامدهای نامعلوم حفظ کنیم.
لازم است پارامتر کشورهای بیگانه‌ ، هم پیمانی و همراهی آنها را با جناحهای افراطی در میان هردو ملت کرد و ملت آذربایجان فراموش نکنیم و مواظب اعمال و رفتار آنان در منطقه‌ باشیم ، با هم همکاری کنیم و از هرنوع ضدیت با یکدیگر بپرهیزیم.
لازم است همگی فرهیختگان و کارشناسان ملتمان به‌ تاریخ ، خاک و ترکیب ملی ایران توجه‌ کنند وبه‌ روشنگری آن مسائلی بپردازند که‌ هم اکنون مورد مناقشه‌ هستند یا امکان دارد در آینده‌ موجب مرافعه‌ی بین ما و ملتهای دیگر بشوند.
لازم است همه‌ی وسائل ارتباط جمعی و میدیای کردی بطور مداوم اطلاعات لازم را در اختیار مردممان قرار دهند تا در میان توده‌های مردم آگاهی و آماد‌گی لازم در زمینه‌ امر بوجود آید.
لازم است جناحهای واقع بین درون جنبش ملی آذربایجان را در جریان بگذاریم تهدیداتی که‌ گردانند‌گان تلویزیون گوناز در مورد خلق کرد اعمال میکنند هراندازه‌ که‌ زیاد هم باشند به‌ یک درصد نیروی جهنمی صدام و خمینی و ژنرالهای ترکیه‌نمی شوند که‌ کردها بدون دغدغه‌ی خاطر در مقابل کلیت آنان ایستادگی کرده اند و میکنند.
دیالوگ و چاره‌یابی دمکراتیک تنها گزینشی است که‌ هردو خلق کرد و خلق آذربایجان میتوانند و باید برای آن مبارزه‌ کنند. کسان زیاده‌ خواه و افراطی در میان هردو خلق کرد و خلق آذربایجان هستند. لازم است میدان مانور این نیروها محدود گردد و این یک تنها توسط نیروهای دمکراتیک هر دو سو میسر است . برای جلوگیری از هرنوع فاجعه‌ای لازم است راهبرد امور به‌ دست طرفهای بی مسئولیت سپرده‌ نشود.
بگذار همه‌ نیرو معطوف به‌ ضدیت با رژیم سرکوبگر و فریبکار جمهوری اسلامی و سرنگونی آن گردد.
28/5/2006
سایت روژهلات – بوکان
http://www.bokan.de
توضیح : این متن لزوما مورد تائید رێنێسانس نیست و تنها بمنظور اطلاع رسانی از زبان کردی ترجمه‌ شده‌ است‌

0 Comments:

Post a Comment

<< Home