Sunday, May 28, 2006هماهنگي بين نيروهاي پژاك و سركوبگران

بازي رژيم جمهوري اسلامي با كارت پ. ك. ك

تاريخ: 16 / 5 / 2006بر خلق كرد واضح است كه حزب پ.ك.ك در راستاي اهداف خودكامه خود از هر وسيله اي براي توجيه سياستهاي تكروي خود استفاده مي نمايد. حزب پ.ك.ك پس از وقايع و فشارهاي بين المللي و منطقه اي و خاصه از طرف دولت تركيه كه بر او وارد شد, جهت معامله با دول اشغالگران سرزمين كردستان و كاهش فشار اذهان عمومي كردها اقدام به تجزيه حزب خود و تشكيل احزاب متعلق به ديگر قسمتهاي كردستان نمود و در اين راستا شاخه جدا شده پ.ك.ك متعلق به ايران معروف به پژاك فعاليت خود را در كردستان شرقي شروع نمود.

اين حزب كه با تاثير از پدر معنوي خود يعني پ.ك.ك به سياستهاي تكروي خود ادامه مي داد و با واپسگرا خواندن ديگر نيروهاي مترقي و آزاديخواه و شناسنامه و هويت مبارزات خلق كرد خيلي زود نقشه هاي سفارش شده دشمنان خلق را به مرحله عمل درآورد. حزبي كه با دلالت, وزارت اطلاعات و نمايندگان سرسپرده مجلس ششم رژيم بوجود آمد حال با به انحراف كشانيدن اهداف آزاديخواهانه خلق كرد سعي در تخطئه و استحاله اين نداي حق طلبانه مردم ستمديده كردستان نمايند.

در شرايط فعلي كه احزاب مترقي كردي بدنبال فرصتي مناسب جهت تحريك و به جنبش درآوردن توده اي خلق كرد مي باشند و در شرايطي كه توده هاي آگاه و هوشيار كرد با مبارزات به حق و با متدهاي مدني راه خود را با صلابت مي پيمايند و عليرغم همه فشارهاي اشغالگران برخورد فيزيكي را به نفع جنبش كردي ندانسته اند, چرا كه در شرايط فعلي تعمق و تامل و پرهيز از خشونت به نفع آزاديخواهان و نيروهاي مترقي مي باشد. اين در حالي است كه حزب پژاك با هدايت غيرمستقيم مسئولان رژيم اسلامي بهانه
تراشي هايي را بوجود آورده اند كه فرصتي براي سركوب هسته ها و فعالان سياسي كردستان شرقي را به دست اشغالگران بدهند.

به زعم رژيم ايران اين حزب, نماينده همه فعالان سياسي كردستان شرقي بوده كه عليه او صف آرايي كرده اند. و با نمايشهاي ساختگي احساسات پر شور جوانان كردپرور كردستان جهت دفاع از حقوق مشروع كردها به گرد اين حزب جمع شده و براحتي رژيم بنيانهاي پولادين اعتقادي اين جوانان را تخريب كرده وبا بزرگ نمايي جريان معارضه و فروپاشي اطرافيان آن پايان كار جنبش كردي را جشن بگيرند. در حقيقت به زعم رژيم ظهور حزبي دست ساز و آلترناتيو در صحنه هاي مبارزات كردستان و گرويدن پيرواني به آن, در واقع شكل گيري و تخريب آن كاملاً با هدايت صورت خواهد گرفت. اين در حالي است كه جوانان پر شور به هر بهانه آزاديخواهي خود را بروز مي دهند و اين
مي تواند در قالب حزب پژاك و هر حزب ديگري صورت گيرد.

بنابراين جوانان كرد در رويكرد چنين جنبش هايي دچار يك حالت پارادوكسي
مي شوند. در صورت اقبال به گمراهي كشيده خواهندشد و در صورت عدم اقبال به فراموشي تاريخ مبارزات كردها خواهد انجاميد. لذا ظهور يك حزب تازه وارد به صحنه ي مبارزات كردها با رهبراني معلوم و رشد بي سابقه اي در جامعه كردها كه بيانگر تعامل با حاكميت ايران مي باشد. هر كرد دورانديشي را به فكر فرو خواهد برد كه چگونه چنين حزبي با رشدي ناباورانه در كمترين فرصت به همه سرزمين هاي فراموش شده كردها رسيده و هيچ گونه مانعي از سوي رژيم براي او بوجود نيايد. ولي با هوشياري نيروهاي مترقي كردها اجازه نخواهند داد كه بار ديگر تجربه تلخ شكست جنبش هاي چهار پارچه كردستان تكرار شود. و حافظه كردها هنوز آن خاطرات تلخ را از ياد نبرده و قدرت استنباط سره از ناصره را تشخيص خواهد داد. چهره هاي نوين با ابزارهاي جديد و شعارهاي افراطي با رهبراني معلوم الحال نمي تواند ديد نيروهاي مترقي را دچار خطا بنمايد. جنبش كردي اوايل انقلاب و آزادي همه خلق هاي تحت ستم ايران را به ياد دارند كه چگونه بعضي از همين رهبران در مقابل احزاب مترقي و مشروع خلق كرد و رهبران آگاه آن صف آرايي نموده و ضربات جبران ناپذيري را به كاروان شكست ناپذير جنبش كردي وارد نمودند.

مكانيزم واگرايي حزبي با اشكال مختلف در حزب پژاك نمايان است. اوج اين همگرائي با اهداف سركوبگرانه رژيم در به صحنه كشانيدن نيروهاي نظامي رژيم در مرزهاي ايران و عراق مي باشد. و هجوم نظامي سركوبگرانه به بهانه تعقيب نيروهاي آزاديخواه در اين مناطق مردم مرزنشين را به مخاطره انداخته و بار ديگر دلهره و اضطراب را در ميان مردمان بوجود آورده اند. اگر چه ما به عنوان مجموعه اي از نيروها مترقي كردستان اعتقاد داريم كه اين يك حركت هماهنگ شده بين نيروهاي امنيتي و نظامي رژيم با حزب پژاك
مي باشد. كه از اين ره آورد نظاميان به اهداف خود رسيده و با كسب امتيازات وبا وانمود نمودن نا امني در منطقه به سياستهاي سركوبگرانه خود بيفزايند و اهداف سركوبگرانه خود را در منطقه ادامه دهند و بهانه اي براي سركوب هسته ها و هواداران واقعي گروه هاي مترقي و آزاديخواه و دلسوز كردستان به وجود بياورد. و از طرفي پژاك نيز در اين راستا به معاهدات خود در قبال ايران عمل نموده و يك بار ديگر برگي به خيانتهاي تكراري نيروهاي منحرف در درون جبهه آزاديخواهان كرد اضافه خواهد نمود.

اخيراً فعاليتهاي حزب پژاك در مناطقي از كردستان شرقي بصورت چشمگير مشاهده
مي گردد و مبارزات آزاديخواهانه مردم كرد را مصادره به نفع خود نموده و قيامهاي به حق مردم را به خود منتصب نموده است. از جمله جريانات ماكو و سركوب آن توسط نيروهاي سركوبگر ونيز تحولات در شهرهاي جنوبي كردستان و حضور عناصري از اين حزب در مناطق جنوبي بيانگر اين واقعيت است كه يك هماهنگي بين نيروهاي پژاك و سركوبگران وجود دارد. حتي درگيري هفته گذشته نيروهاي اين حزب با جاشهاي رژيم در روستاي كارك از توابع مهاباد بر حسب تصادف بوده و نمي تواند يك طرح از پيش تعيين شده باشد. چرا كه از روي اجبار و عدم اطلاع, جاشها از حضور اين نيروها با همديگر مواجه شده اند و لاجرم به درگيري فيزيكي انجاميد وگرنه هم قبل و هم بعد از عمليات رژيم از حضور اين نيروها در منطقه مطلع بوده و هيچ گونه تعرضي نسبت به آنها نداشته است.

چند روز اخير توسط توپخانه سپاه پاسداران رژيم بر روي مقررات حزب پ.ك.ك در حاشيه نوار مرز به كرات صورت گرفت كه اين خود از پديده هاي تعامل رژيم با اين حزب مي باشد. چرا كه دقيقاً چند روز قبل از توپ باران مواضع اين حزب توسط بعضي از برادران و رابطان آنها مطلع گرديده و بلافاصله نيروهاي خود را از تير رس توپ باران رژيم دور نموده و عده اي را به عمق خاك كردستان عراق و عده اي را به جنوب كردستان عراق و تعداد كمي را در مواضع ضد توپ در مقررات اطراف قنديل و خواركوك و ديگر مقررات حاشيه مرز به جاي گذاشتند. بطوريكه عليرغم آن حجم عظيم آتش باران مقررات اين حزب تلفات چنداني به آن وارد نگرديده است.

اينجانب به عنوان نيروي مدافع حقوق كردها با توجه به رويكرد جديد احزاب به ظاهر مدافع حقوق كردها اذهان عمومي كردها را به قضاوت در مورد اين تحولات در عرصه هاي سياسي كردستان معطوف مي دارم. و از روي دلسوزي به رهبران و كادرهاي اين احزاب بيگانه با مصالح كرد متذكر مي شويم كمي به معادلات منطقه اي توجه جدي نموده و آب به آسياب دشمن نريخته و راه را براي سركوب هسته ها و هواداران نيروهاي مترقي هموار نساخته و بهتر اين است كه به اجماع رهبران احزاب و گروه هاي مترقي تن داده و روشهاي مبارزه با اشغالگران كردستان را به گمراهي نكشانند و اين را هم بدانند كه خلق ما در درون سرزمين كردستان شرقي راه مبارزه اصولي و مدني را به شيوه هاي صحيح تعقيب مي كنند و از هر زماني بهتر مي توانند سرنوشت خود را به دست بگيرند و با توجه به توسعه وسايل ارتباط جمعي در عرصه هاي اطلاع رساني سياسي وحدت و يكپارچگي قوم كرد بيش از هر زماني ملموس بوده و احتياجي به رهبران كذائي نخواهند داشت. حال نمي دانيم با اين رويكردهاي جديد پ.ك.ك چه ماموريتي را از طرف رهبران در سايه خود دنبال مي كند. قضاوت آن را به آينده و تاريخ و وجدان هاي بيدار محول خواهيم كرد.

هه وال ره وند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home