Saturday, April 01, 2006کردها در اردبیل

اخیراً در اردبیل تعداد کردهایی که در ظاهر امر به شغل دست فروشی ساعت مشغول اند، زیاد شده است. ولی در باطن به کارهای خلاف و مشکوکی مشغول اند که متأسفانه نیروهای امنیتی نیز آن را کاملاً نادیده می گیرند. از جمله کارهای خلاف آنها توزیخ مواد مخدر، مزاحمت به زنان و دختران، تشکیل باند حمل کالا و اجناس قاچاق از خارج مرزها به داخل و از داخل به خارج از مرزها و احیاناً فروش اسلحه را باید نام برد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home