Friday, December 23, 2005از سال 1337 بیجار (منطقه گروس) از زنجان منفک و ضمیمه کردستان گردید
تا انقلاب 1357 جمیت و خانوار کردها در بیجار متجاوز از 10 خانوار نبودند


خطر توسعه طلبی کرد

بدنبال حمایتهای امریکا .انگلیس و اسراییل از کردها و دست یافتن کردهای عراق به خودمختاری نسبی تیلیغات ناسیونالیست کرد در این سوی مرزها سرعت و شتاب بیشتری گرفته است. بصورتی که هفته نامیه ی سیروان به مقالات چاپ شده در ندای گروس و ندای ولایت انصار حزب الله بیجار عکس العملی بدور از شان و منضلت فرهنگی و روزنامه نگاری نشان داد. ضمن توهین به نویسنده ای مقاله ها و هفته نامه ی ندای گروس فعالیتهای فرهنگی جمعی از جوانان بیجار را به فعالیتهای پان ترکی و ترکیه وصل نموده است . جوانانی که در صدد شناختن فرهنگ و دفاع از هویت گروس بر آمده اند . ملتی که همواه رو در روی ناسیونالیست کرد ایستاده همکنون از طرف کردها به پان ..... متهم می شوند!

ناگفته پیداست که فعالیتهای سیروان و ناسیونالیستهای کرد به امریکا و انگلیس و اسراییل وصل است!! نتیجه ناسیونالیست کرد تجزیه ی چهار کشور مسلمان (ایران عراق سوریه و ترکیه )و ضعف جهان اسلام . جالب اینکه با وجود ادعاهایشان مبنی بر وجود اقلیتی از کردها در ارمنستان حتی یک وجب از خاک ارمنستان را در نقشه خیالی خود نه گنجانده اند !بلکه در صدد باز کردن راهی به آبهای آزاد بوداند. (دریای مدیترانه و خلیج فارس) راه نجات ارمنستان و خروجش از بم بست (همین طرح خواهد بود)

به دنبال همین فعالیتها صدا و سیمای مرکز کردستان ظاهرا بدنبال تهیه ی برنامه ای در خصوص قومیتها بوده، که با حضور در شهر بیجار بجای فراخوان و مراجعه به اهل نظر و اساتید بی غرض تاریخ چگونگی حضور و وجود ترکها در استان کردستان را از اهل کوچه و بازار جویا می شوند . در حالی که بیجار در طول تاریخ جز استان زنجان و همدان بوده از سال 1337 بیجار (منطقه گروس) از زنجان منفک و ضمیمه کردستان گردیده. چنانجه حافظه ی تاریخ و ذهن هوشیار مردم بیجار گواهند تا انقلاب 1357 جمیت و خانوار کردها در بیجار متجاوز از 10 خانوار نبودند! اما امروز... پس مطلبد که چگونگی حضور و وجود کردها در شهر بیجار را جویا شد (آن هم در یک دور کوتاه زمانی) در حالی که فرزندان گروس در اثر فقر و بی کاری جلای وطن میشوند کردها روز به روز رشت اقتصادی میکنند؟ بهتر است صدا و سیمای کردستان چگونگی حضور کردهای اهل سنت را در شهر بیجار جویا شود. این عمل تحریک آمیز صدا و سیمای کردستان موجب بروز ضمینه توهین به فرهنک اصیل ترکها گشته . سپس منجر به درگیری های لفظی و فیزیکی میشود. در این میان انگشت یک پیرمرد 60 ساله ترک بیجاری شکسته میشود!

این عمل شنیع کردها یک زنگ خطر جدی است برای ساکنین شهرهای حاشیه کردستان چنانکه مشاهده میشود در نقشه های خیالی کردستان بسیاری از شهرهای غیر کرد (ماکو - خوی – سلماس - ارومیه - میاندواب - نقده - تکاب - بیجار و ...)در نقشه کردستان گنجانده شده است . و عده ی هستند که با فراهم آوردن زمینه های رشت اقتصادی برای کردها سعی در تقویت آنها دارند. اگر چه این خیال واهی است . ولی چنانکه کردها در صدد عملی کردن این نقشه شوم باشند تکلیف شیعه (ترک و گروس) چیست؟ وضع موجود آگاهی و هوشیاری هرچه بیشتر هموطنانمان را می طلبد.

س م موسوی