Sunday, April 24, 2005

زمان کشتار آذربايجاني ها نزديک استزمان کشتار آذربايجاني ها نزديک است - آياز نجفي

اعضا پ.ک.ک در چهار کيلومتري سلماس سخنراني کردند
اعضاي گروه پ.ک.ک که در جهت اتحاد کردهاي ترکيه ، عراق و سوريه تلاش ميکنند در روستاي هفتادان در چهار کيلومتري شهر سلماس سخنراني کردند. اعضاي اين گروه بعد از سخنراني در اين روستا در روستاي زئوه جيک سخنراني کردند. تمامي کردهاي ساکن روستاهاي فوق در عرض 5 دقيقه در مسجد جمع شدند. نيروهاي ايران زماني به اين روستاها رفتند که ساعتها قبل اين گروه روستاهاي فوق را ترک کرده بودند.

لازم به ياد آوري است که اين روستاها در اصل ترک نشين بوده و چند سالي است که کردها با خريداري زمينهاي اين روستاها در آنها ساکن مي شوندּ از 1000 خانوار ساکن روستاي هفتادان 300 خانوار بومي و شيعه ترک بوده و 700 خانوار کرد و سني هستند که غير بومي اين روستا هستند.

کردها روستائيان را تهديد مي کنند که موطن خود را ترک کنند. روستائيان تورک ساکن اين روستاها اکنون در شرايط بسيار بدي به سر مي برند به طوري که بسياري از آنها در نتيجه تهديد کردها و يا در نتيجه فقر شديد منطقه و روستاهاي خود را ترک مي کنند./

پنج هزار نفر در ايران عضو گروه پ.ک.ک هستند
منابع موثق اعلام مي کنند که پنج هزار نفر در ايران عضو گروه پ.ک.ک هستند. اين گروه در چند منطقه در کردستان و آذربايجان از جمله دره مرگ، گوشت خواران، شيبران، قطور و هشتراک پايگاه و مقر دارند. پايگاه اصلي و مقر اين گروه در منطقه کلارشين شهر اشنويه قرار دارد. اين گروه که در بسياري از کشورها به عنوان يک گروه تروريستي شناخته شده است و رهبر آن در زندان به سر مي برد هر از گاهي در روستاهاي کردنشين آذربايجان و کردستان سخنراني ميکنند و کردها را به بيرون راندن عجم ها از روستاها و شهرهاي آذربايجان ترغيب مي کنند. تبليغات اين گروه و گروههاي مشابه آنها در اين منطقه به حدي شديد است که از چوپانان کرد گرفته تا پيرزنان کرد آماده اند تا کردستان بزرگ را تشکيل دهند.

دولت مرکزي ايران چندين سال است که در مقابل فعاليتهاي اين گروه در داخل مرز خود با مماشات رفتار مي کند. مماشات ايران در قبال اين گروه به حدي است که طرفداران و اعضاي ايراني گروه پ.ک.ک به بهانه دستگيري رهبر خود در ترکيه در چند سال پيش علاوه بر شهرهاي کردستان ايران در آذربايجان اقدام به اهتزاز پرچم پ.ک.ک نموده و پرچم ترکيه را به آتش کشيدند. حاکميت ايران از پ.ک.ک به عنوان يک ابزار فشار به ترکيه استفاده مي کند زماني که نيازي به اين گروه نباشد اين گروه به کوهها پناه ميبرد.

کشتار نزديک است
استراتژي ارضي گروههاي استقلال طلب کرد در ايران بيش از آنکه به زيان حکومت مرکزي باشد به زيان آذربايجاني ها تمام خواهد شد.

هنوز يادمان نرفته است که چند سال پيش کردهاي شهر سولدوز بر روي همسايگان خود سلاح کشيدند و اگر نبود شجاعت و غيرت قاراپاپاق ها سولدوز شاهد يک نسل کشي مي بود
کردها امروز بيش از هر زمان ديگر آماده کشتار آذربايجاني ها هستند چرا که آمريکا را در منطقه حامي خود مي بينند. حکومت ايران به آنها به عنوان يک آريايي درجه اول نگاه مي کند و طبيعتا کشتار هزاران شهروند درجه دوم از نژاد ترک و انتقام عقده هاي تاريخي از آنها استراتژيستها و نظريه پردازان آريايي را خشنود خواهد ساخت.

از سوي ديگر حکومت که کم کم به سوي نژادپرستي پيش مي رود دوست دارد تا به هر راهي که شده آذربايجاني ها را در ايران محدود سازد چه با کشتار چه با بيگانه کردن اين ملت از هويت خود. سياستي که ايران در ازاي کردها اتخاذ کرده است باعث شده است که دسترسي کردها به انواع سلاحها سهل گرددּ امروز نمي توان کردي يافت که به بکارگيري انواع سلاح ها آشنا نباشد. در صورتي که مسئله اي اتفاق بيفتد شاهد تجهيز اينان از جانب برادران عراقي خود خواهيم بود و آن زمان است که جوي خون در آذربايجان براه خواهد افتاد.

وافعيتهاي موجود
کردها واقعيتي انکار ناپذير در آذربايجان
در بسياري از شهرهاي آذربايجان کردها به عنوان اقليت زندگي مي کنند. اکثريت اين کردها در طول دهها سال به خاطر اينکه در آذربايجان امنيت و غذا بود و به خاطر اينکه از زندگي عشيره اي خود جدا شوند و همچنين آماج حمله هاي کومله ها و حکومت مرکزي نباشند، از کوهها پايين آمدند و در شهرها و حتي روستاهاي آذربايجاني نشين ساکن شدندּ اوايل که تعداد خانوارها کم بود آذربايجاني ها اينان را در جمع خود پذيرا شدند٬ غذايشان دادند و جايشان دادند. بعدها وضعيت تغيير بزرگي کرد! کردها که تاريخا غير خود را نمي توانستند تحمل کنند با فرصتهايي که بدست آوردند در موقعيت تاثيرگذار قرار گرفتند٬ قاچاق منبع سرشار درآمد آنان شد. روستايي آذربايجاني يک سال تمام تلاش مي کرد مي کاشت و برمي داشت در صورتي که يک کرد با يک ماه قاچاق از عراق و ترکيه به ايران مي توانست تمام زندگي اين کشاورز را بخرد٬ کم کم زمينهاي کشاورزان خريداري شد و روزي رسيد که در بسياري از روستاها تعداد کردها بر ترکها فزوني يافت ولي در شهرها به روالي ديگر بود.

ناسيوناليستهاي کرد ادعا مي کنند که 80% جمعيت آذربايجان غربي را کردها تشکيل مي دهند. اين رقم درست است يا نه؟

اورميه: در بزرگترين شهر آذربايجان غربي يعني اورميه کردها بعد از مهاجرتهاي سيل آساي سالهاي 1361 تا 1377 توانستند نسبت جمعيتي خود را از 7% در سالهاي اول انقلاب به 26% برسانند و اين بزرگترين تجمع کردها در آذربايجان مي باشد.
سولدوز: در سولدوز کردها بيش از 35% ساکنان شهرها را تشکيل مي دهند.
خوي: در شهر خوي حدود 2%-3% جمعيت را کردها تشکيل مي دهند.
قره ضياالدين: در قره ضياالدين کمتر از 4% هستند.
قوشاچاي: در مياندوآب (قوشاچاي) تقريبا کردي وجود ندارد.
تيكان تپه: در شهر تکاب که همه گمان مي کنند کردنشين است کردها تنها 30% جمعيت را تشکيل مي دهند.
سايين قالا: و در شاهين دژ يا سايين قالا تعداد آنها به 40% جمعيت هم نمي رسد.
سلماس: در شهرستان سلماس 30% از جغرافياي روستاها در دست کردها است ولي در شهر سلماس بيش از 10% نفوس ندارند. و در روستاهاي اطراف نيز جمعيت کردها به 20% نمي رسد.
عربلر: در شهر پلدشت 30% جمعيت کرد هستند.
عربلر-خانا: از پلدشت تا پيرانشهر و مناطق مرزي اطراف آن اکثريت مطلق با کردها مي باشد.

جالب است بدانيم که تمامي کردها به خاطر اينکه ما و ساکنان ترکيه هر دو ترک هستيم نفرت عجيبي نسبت به ما دارند. موقعي که از عجم ها صحبت مي کنند چنان با تحقير سخن مي گويند و چنان دندان نشان مي دهند که احساس مي کني اگر فرصت داشته باشند سر تمامي آذربايجاني ها را خواهند بريد!؟ کردها در نتيجه زندگي سخت خود در کوهستانهاي ايران٬ ترکيه٬ عراق و سوريه که همراه کشت و کشتار بوده است آمادگي روحي کشتار ديگر ملتها را دارند٬ تحقير تاريخي اين قوم عقده هاي فروخفته اي در اينان ايجاد کرده است که در ساليان نزديک همچون آلت دستي در دست خانهاي عشيره خود از هيچ گونه جنايتي عليه ماها خودداري نخواهند کرد.

به هوش باشيم، کلاشينکفها خشابگذاري شده و چاقوها تيز شده اند تا پاکسازي قومي صورت پذيرد.

آياز نجفي – عربلر (پلدشت) آذربايجان

2 Comments:

At 8:04 AM, Blogger ترک ماکو said...

دوست گرامی آقای ایاز نجفی
ملت آذربایجان(غربی)چه بخواهد و چه نخواهد با این واقعیت کردها روبرو است

:راه حل ها
1- بیدار سازی مردم با پخش اطلاعیه بصورت مخفی در بین مردمی که هیچ دسترسی به اینتر نت و دیگر ابزارهای کسب اطلاعات صحیح را ندارند
و تشویق آنها برای نفروختن زمین و املاکشان.
2- صحبت کردن با نمايندگان مردم و ديگر فعالین آذربايجانی جهت یافتن راه حل های معقول جهت جلوگیری از به هم خوردن ترکيب جمعیتی آذربایجان غربی.

3- تشويق مردم آذربایجان غربی به زادو ولد و تزریق کمک از طرق متفاوت به مردم.

4- تشویق مردم به خرید سلاح و مهمات و نگهداری آنها در جاهای خفا چون در صورتیکه اوضاع متشنج شود دولت مرکزی بدلایل واهی از نسل کشی مردم آذربایجان جلوگیری نخواهد کرد لذا مردم باید به فکر دفاع از خود باشند و باید دانست که دست خالی بودنددر مقابل کردها آنها به عملی کردن نقشه های خیالپردازانه شان بيشتر تشویق می کند ، فارسهاو هیئت حاکمه حاضرند تمام مردم آذربایجانغربی را بکشند و به جای آنان کردها را قرار دهند تا ترکها مجاور هم نباشند .
قرار گرفتن ارمنستان بین آذربایجان شمالی و ترکیه اتفاق تصادفی نیست.


یک ترک از شهرستان ماکو

 
At 3:55 AM, Blogger Pedram said...

البته‌ جمعیت کردها امروز خیلی بیشتر از این حرفها شده به‌ غیر از شهر میاندوآب که‌ در آن جمعیتی حدود ده‌درصد دارند در بقیه شهرها(و غیر از بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، اشنویه که‌ در آن اکثریت مطلق را دارند) در بقیه شهرها حداقل پنجاه درصد و حتی شاید بیشتر هم جمعیت دارند. ولی آنها هرگز آذربایجانی ها را کشتار نخواهد کرد بلکه‌ سعی میکنند تا بی سر و صدا آنها را در خود حل نمایند! زیرا
جمعیت کردها از روستاها به‌ شهرها مانند سیل سرازیر است. بعضی خانواده‌هاشان هم بیشتر از ده نفر جمعیت دارند!!!

 

Post a Comment

<< Home